top of page
Albano_GataC.jpg

CAMPUS ALBANO
AKADEMISKA HUS

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället. Just nu kommer totalt cirka 70 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas och cirka 1 000 studentbostäder.

Första spadtaget för Albano togs i november 2015. Byggnaderna i området kommer att bestå av både aktivitetsbaserade och traditionella kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som kan passa olika verksamheters behov. Undervisningslokalerna kommer även att innehålla pausutrymmen och pentryn för studenter. I byggnaderna kommer också finnas allmän service, däribland caféer och restauranger, och ett för Stockholms universitet och KTH gemensamt undervisningslabb (ett Vetenskapens hus). Tanken är att en mångfald av verksamheter ska bidra till en levande miljö under dygnets alla timmar.

Hållbar stadsdesign

Utvecklingen av campus Albano sker i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

Citylab

Campus Albano var ett av pilotprojekten i Citylab under 2016, som är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling organiserat av Sweden Green Building Council. Citylabs främsta syfte är att stödja stadsutvecklingsprojekt som står inför framtidens hållbarhetsutmaningar. Citylabs pilotprogram pågick under hela 2016 och innefattade sex stycken tvådagarsträffar, dialog och kunskapsdelning med de övriga 11 deltagande projekten samt framtagande av ett hållbarhetsprogram med handlings- och uppföljningsplan.

Idag finns Citylabs guide för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet version 3.0, som är en utveckling av den guide som campus Albano använde under pilotomgången 2016. Albano har fortsatt att vara delaktig i arbetet med att utveckla Citylab efter pilotomgången avslutades i december 2016, i form av att projektet betatestade certifieringsindikatorer för Citylab under våren 2017. Hösten 2019 blev  campus  Albanos hållbarhetsarbete certifierat enligt Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, Version 3”.

I dagsläget jobbar campus Albano med sitt hållbarhetsprogram (som både finns i fullängdsversion och som en kort-version) och sin handlingsplan aktivt i samtliga delprojekt som pågår på campus Albano. I hållbarhetsprogrammet beskrivs målen för Albano kopplade till Citylabs övergripande hållbarhetsmål samt processen för hållbarhetsarbetet i projektet.

Fakta

  • Byggstart: 2016

  • Första inflyttning: 2020

  • Hyresgäst: Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

  • Verksamhet: Utbildningslokaler och student- och gästforskarbostäder

  • Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Cedervall Arkitekter AB, Nivå landskapsarkitekter

  • Bruttoarea: 70 000 kvm

  • Ort: Stockholm

  • Campusområde: Frescati

campus_albano__1920.jpeg

Årets studentvän 2016

Projektet har fått utmärkelsen Stockholms studentvän 2016. Bakom priset står Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) som därmed vill uppmärksamma Albano som ett byggprojekt som stärker Stockholm som studentstad och som i sin inkluderande och genomtänkta planprocess föregått med ett gott exempel.

Se in på campus Albano!

Kika in på Akademiska Hus 3D-visualisering nedan.

bottom of page